Eng Rees duerch d'Geschicht vun der Käler Musek

 

E grousse Merci un den Här Lucien Gillet fir d'verfaassen vun dësem Bericht

An och e grousse Merci un den Här Marcel Mille, wou e groussen Deel vun den Informatiounen fir dës Texter hier koumen