Presidenten

1. Nic. WILHELM

2. Jean-WILHELM- BESTGEN

3. Michel-PAULY-SADLER

4. Jean MASSARD

5. Henri FRANK-NILLES

6. Eugène DONDELINGER

7. Michel HAGEN

8. Jacques MITTEN

9. Jean-Baptiste NEIENS

10. Eugène DONDELINGER

11. Philippe REIMEN

12. Marcel JOMINET vun 1937

13. J.P. MEISCH vun 1937 bis 1938

14. Philippe Reimen vun 1939 bis 1946

15. Jos. MILLE vun 1947 bis 1956

16. Michel MEYLENDER vun 1956 bis 1958

17. Albert MAAS vun 1959 bis 1962

18. Marcel KERSCHEN vun 1962 bis 1975

19. Georges GENGLER vun 1975 bis 1976

20. Marcel MILLE vun 1976 bis 1988

21. Jean SIMON vun 1989 bis 1994

22. René LICKES vun 1994 bis 1997

23. Paul KERSCHEN vun 1997 bis 2000

24. Jean SIMON vun 2002 bis 2003

25. Jean-Pierre WILWERT vun 2003 bis haut